R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag

Per 1 mei 2015 is het Reglement R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag in werking getreden binnen de Rooms Katholieke Kerk in Nederland. Op deze website is hierover meer informatie te vinden. U leest hier:

  • wat onder grensoverschrijdend gedrag wordt verstaan
  • hoe u grensoverschrijdend gedrag kunt melden

Het Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag wordt beheerd door mw. L. Sanders, meldpuntfunctionaris.

Het Meldpunt is op initiatief van de Nederlandse Bisschoppenconferentie en het bestuur van de Konferentie Nederlandse Religieuzen ingesteld.

Het Reglement R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag moet worden gelezen in combinatie met de Gedragscode Pastoraat, die per 1 juli 2014 in werking trad. Het Reglement werd vastgesteld om schendingen van deze Gedragscode binnen de Kerk aanhangig te kunnen maken.

Met dit Reglement sluit de Rooms Katholieke Kerk in Nederland aan bij klachtregelingen die op allerlei terreinen binnen de Nederlandse samenleving gangbaar zijn.

Bij decreet van 14 juni 2016 hebben de Nederlandse diocesane bisschoppen bepaald dat de geldingsduur van de vigerende Gedragscode Pastoraat wordt verlengd tot 1 mei 2017. Ook de KNR verlengt de huidige gedragscode, dit in afwachting van de evaluatie van deze Gedragscode. Dit in afwachting van de evaluatie van deze Gedragscode. Het doel van de Gedragscode Pastoraat is om de sociale veiligheid binnen de R.-K. Kerkprovincie in Nederland te bevorderen en te waarborgen.

Binnen de Rooms Katholieke Kerk in Nederland geldt een antecedentenprotocol. Het vertrouwen in de integriteit van degenen die in kerkelijke functies werkzaam zijn, moet met alle mogelijke inzet worden bewaard. Daarom wordt voorafgaand aan een benoeming het functioneren van kandidaten in eerdere functies/stages van dezelfde aard zorgvuldig onderzocht.