Melden

U kunt grensoverschrijdend gedrag melden bij het Meldpunt.

Het Meldpunt zal uw klacht in ontvangst nemen en registreren. De meldpuntfunctionaris zal daarna:

  1. bezien of afdoende pogingen zijn ondernomen om de klacht op het niveau van de direct betrokkenen aan de orde te stellen en te behandelen;
  2. bezien of behoefte bestaat aan medische, psychische dan wel pastorale hulp en of civielrechtelijke dan wel canoniekrechtelijke wegen bestaan om de klacht aan de orde te stellen en te doen behandelen;
  3. bezien of een klacht kan worden voorgelegd aan de Klachtencommissie van het R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag.
    (Reglement R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag, artikel 3.2.)

Een klacht kan worden ingediend tegen degene op wie de Gedragscode Pastoraat van toepassing is, op basis van een klaagschrift. Er kan geen klacht worden ingediend, waar het gaat om een voorval dat langer dan twee jaar vóór de melding ervan bij het Meldpunt heeft plaatsgevonden, tenzij er naar het oordeel van de voorzitter van de Klachtencommissie goede redenen zijn die de overschrijding van de termijn van twee jaar rechtvaardigen. Een klacht zoals bedoeld onder 3 zal niet ontvankelijk worden verklaard indien de aangeklaagde inmiddels is overleden.
(Reglement R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag, artikel 7.1., 6 en 8.2.)

Wanneer een zaak tot een einde is gekomen, wordt overgegaan tot sluiting van het dossier. Een zaak eindigt wanneer op een klacht onherroepelijk is beslist dan wel wanneer iemand na een melding bij het Meldpunt ervoor kiest af te zien van een beoordeling door de Klachtencommissie. Van de beëindiging van de zaak krijgen betrokkenen schriftelijk bericht. Onder bijzondere omstandigheden kan om heropening van het dossier worden gevraagd. Een verzoek tot heropening van een dossier dient aan de Meldpuntfunctionaris te worden gericht. De Meldpuntfunctionaris zal, na overleg met de voorzitter van de Klachtencommissie, bepalen of een dossier wordt heropend.

Ik wil grensoverschrijdend gedrag melden bij het Meldpunt: