Melden

U kunt grensoverschrijdend gedrag melden bij het Meldpunt.

Het Meldpunt zal uw klacht in ontvangst nemen en registreren. De meldpuntfunctionaris zal daarna:

  1. bezien of afdoende pogingen zijn ondernomen om de klacht op het niveau van de direct betrokkenen aan de orde te stellen en te behandelen;
  2. bezien of behoefte bestaat aan medische, psychische dan wel pastorale hulp en of civielrechtelijke dan wel canoniekrechtelijke wegen bestaan om de klacht aan de orde te stellen en te doen behandelen;
  3. bezien of een klacht kan worden voorgelegd aan de Klachtencommissie van het R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag.
    (Reglement R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag, artikel 3.2.)

Een klacht kan worden ingediend tegen degene op wie de Gedragscode Pastoraat van toepassing is, op basis van een klaagschrift.
(Reglement R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag, artikel 7.1.)

Er kan geen klacht worden ingediend, waar het gaat om een voorval dat langer dan twee jaar vóór de melding ervan bij het Meldpunt heeft plaatsgevonden, tenzij er naar het oordeel van de voorzitter van de Klachtencommissie goede redenen zijn die de overschrijding van de termijn van twee jaar rechtvaardigen.
(Reglement R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag, artikel 6 en 8.2.)

Een klacht zoals bedoeld onder 3 zal niet ontvankelijk worden verklaard indien de aangeklaagde inmiddels is overleden.
(Reglement R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag, artikel 8.2)

Meld grensoverschrijdend gedrag:
R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag
Postbus 13277
3507 LG UTRECHT
E contact@meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl
T 06 24 955 899