Melden

Heeft u een vraag, signaal of klacht over grensoverschrijdend gedrag binnen de R.K. Kerk, dan kunt u bij het Meldpunt terecht. Het Meldpunt neemt uw vraag, signaal of klacht serieus. Het Meldpunt zal uw klacht in ontvangst nemen en registreren. De meldpuntfunctionaris zal daarna:

  • bezien of afdoende pogingen zijn ondernomen om de klacht op het niveau van de direct betrokkenen aan de orde te stellen en te behandelen;
  • bezien of behoefte bestaat aan medische, psychische dan wel pastorale hulp en of civielrechtelijke dan wel canoniekrechtelijke wegen bestaan om de klacht aan de orde te stellen en te doen behandelen;
  • bezien of een klacht kan worden voorgelegd aan de Klachtencommissie van het R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag.
    (Reglement R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag, artikel 3.2.)

Wanneer sprake is van strafbare feiten kunt u aangifte doen bij de politie. Ook bestaat de mogelijkheid bij de politie te melden zonder aangifte te doen. Dat kunt u bijvoorbeeld doen wanneer u (nog) geen aangifte wilt of durft te doen. De politie is dan op de hoogte en kan eventueel uw gegevens koppelen aan die van anderen. Van een melding kan in een later stadium alsnog een aangifte worden gemaakt. Gaat het om seksueel misbruik van minderjarigen, dan adviseren wij altijd in de eerste plaats een strafrechtelijke procedure te starten. Immers seksuele handelingen verrichten met minderjarigen tot 16 jaar is strafbaar. U dient dan het misbruik aan te geven bij de politie.

Als u een klachtprocedure begint en tegelijk aangifte doet of een civiele procedure aanspant, betekent dit dat de behandeling van uw zaak bij het Meldpunt wordt uitgesteld tot na de onherroepelijke uitspraak in de strafrechtelijke of civielrechtelijke zaak.

Een klacht kan worden ingediend tegen degene op wie de Gedragscode Pastoraat van toepassing is, op basis van een klaagschrift. Er kan geen klacht worden ingediend, waar het gaat om een voorval dat langer dan twee jaar vóór de melding ervan bij het Meldpunt heeft plaatsgevonden, tenzij er naar het oordeel van de voorzitter van de Klachtencommissie goede redenen zijn die de overschrijding van de termijn van twee jaar rechtvaardigen. Een klacht zoals bedoeld onder 3 zal niet ontvankelijk worden verklaard indien de aangeklaagde inmiddels is overleden.
(Reglement R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag, artikel 7.1., 6 en 8.2.)

Wanneer een zaak tot een einde is gekomen, wordt overgegaan tot sluiting van het dossier. Een zaak eindigt wanneer op een klacht onherroepelijk is beslist dan wel wanneer iemand na een melding bij het Meldpunt ervoor kiest af te zien van een beoordeling door de Klachtencommissie. Van de beëindiging van de zaak krijgen betrokkenen schriftelijk bericht. Onder bijzondere omstandigheden kan om heropening van het dossier worden gevraagd. Een verzoek tot heropening van een dossier dient aan de Meldpuntfunctionaris te worden gericht. De Meldpuntfunctionaris zal, na overleg met de voorzitter van de Klachtencommissie, bepalen of een dossier wordt heropend.

De gevolgen van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag kunnen groot zijn en veel impact hebben op uw leven. Het kan dan belangrijk zijn om hier deskundige hulp bij te vragen. Wij kunnen u helpen bij het vinden van deskundige hulpverlening. Ook kunt u spreken met een van onze vertrouwenspersonen.

Als blijkt dat u bij het R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag niet aan het juiste adres bent, dan laten wij u weten waar u wel terecht kunt.

Ik wil grensoverschrijdend gedrag melden bij het Meldpunt: